OK

Ciecze termochemiczne w uprawie szklarniowej

Rozwiązanie 2

Home > Solutions

Procesy suszenia ziół i żywności z wykorzystaniem energii odnawialnej niezależnej od warunków pogodowych


• Zastosowanie cieczy termochemicznych TCF (wodny roztwór NaOH lub LiCl) do procesu suszenia.
• Proces suszenia w niskiej temperaturze, nie powoduje uszkodzeń dóbr.
• Proces suszenia napędzany przez zmagazynowaną energię odnawialną.

Opis

Proces absorpcji jest właściwy dla suszenia produktów rolnych, takich jak zioła i owoce, które muszą być suszone natychmiast po zbiorze, niezależnie od warunków pogodowych.

Powietrze jest osuszane w absorberze w przeciwprądzie ze skoncentrowanym TCF, ale niekoniecznie jest podgrzewane, ponieważ ciepło mogłoby zaszkodzić liściom/warzywom i wpłynąć na ich jakość. W cyklu zamkniętym, uwolnione suche powietrze jest następnie wtłaczane do pomieszczenia suszarni, gdzie może zostać usunięta wilgoć z warzyw. Rozcieńczona TCF może być następnie przechowywana bez strat termicznych i regenerowana, gdy ciepło odnawialne (np. ciepło słoneczne) jest ponownie dostępne. W porównaniu z nowoczesnymi systemami wykorzystującymi osuszacze sprężarkowe, w osuszaczu sorpcyjnym zużycie energii elektrycznej ogranicza się do pracy wentylatorów i pomp cieczy, natomiast wymagana energia cieplna może być w całości dostarczana przez niskotemperaturowe źródło ciepła, np. może być całkowicie odnawialna. Po procesie regeneracji dostarczona energia może być również magazynowana bez żadnych strat.

Suszarnia sorpcyjna wykorzystuje ciepło słoneczne jako źródło energii. Przepływ energii dla nowoczesnej suszarni pracującej z osuszaczem sprężarkowym (po lewej) jest porównany z przepływem energii dla proponowanego rozwiązania. Energia elektryczna dla proponowanego rozwiązania jest drastycznie zredukowana, a energia cieplna może być w całości magazynowana, czyli może być całkowicie odnawialna.

Elementy
Absorber/desorber
Mają one taką samą konstrukcję jak absorber z rozwiązania 1., ale w tym przypadku kontrola temperatury TCF nie jest konieczna.

Pojemnik do suszenia
Substancja przeznaczona do suszenia znajduje się wewnątrz pojemnika z perforowaną podłogą. Suche powietrze przepływa przez otwory w podłodze.