OK

Ciecze termochemiczne w uprawie szklarniowej

Projekty klastra

Home > Cluster projects

Aby zmaksymalizować wymianę wiedzy i wpływ, TheGreeFa dąży do współpracy z innymi projektami finansowanymi przez UE o podobnych celach i obszarach działania. Dzięki tej współpracy, projekty te można zobaczyć jak wspólnie organizują różne wydarzenia.

Obecnie, TheGreeFa rozpoczęła współpracę z pięcioma innymi konsorcjami projektów finansowanych w ramach FNR-06 A i B, LC-SC3-ES-3-2018/2020 oraz LC-SC3-RES-28-2018/2020 w celu nawiązania owocnej współpracy.

Dlatego powstał Sojusz na rzecz Energii Odnawialnej w Rolnictwie i Energii Zero-Kopalnej (AREA ZERO).

AgroFossilFree – Strategies and technologies to achieve a European Fossil-energy-free agriculture

HyPErFarm – Hydrogen and Photovoltaic Electrification on Farm

RES4LIVE – Energy Smart Livestock Farming towards Zero Fossil Fuel Consumption

RENAISSANCE – RENewAble Integration and SuStainAbility iN energy CommunitiEs

AgroBioHeat – Promoting the penetration of agrobiomass heating in European rural areas