OK

Ciecze termochemiczne w uprawie szklarniowej

Studium przypadku w Hiszpanii

Home > Case study in Spain

W oparciu o ocenę rynku, trzy rozwiązania technologii energetycznych wybranych w projekcie będą symulowane w regionie Almeria (południowo-wschodnie śródziemnomorskie wybrzeże Hiszpanii) i w odniesieniu do dwóch reprezentatywnych upraw (pomidor i ogórek).

Opis

System rolniczy w Almerii, reprezentuje największą koncentrację szklarni w Europie i jeden z kluczowych biegunów intensywnego rolnictwa na świecie. Jest to studium przypadku z odzyskiem wody i efektywnością energetyczną w szklarniach.

Studium przypadku z Almerii stanowi idealny przykład wyzwań stojących przed intensywnym rolnictwem śródziemnomorskim, szczególnie w ważnych obszarach wyzwań, jakimi są oszczędność wody i energii. Studium przypadku w Almerii będzie wspierane przez sieć stowarzyszeń rolników, z którymi Uniwersytet w Almerii jest powiązany, a mianowicie przez Stowarzyszenie Eksporterów i Wspólnotę Użytkowników Irygacji.

Zgodnie z opisanym wpływem, badania biorą pod uwagę wydajność energetyczną i związane z tym koszty, jak również poprawę wydajności i zmniejszenie zużycia wody, pestycydów i nawozów.

Wydajność energetyczna pięciu rozwiązań rozważanych w projekcie dla warunków klimatycznych Almerii zostanie przeanalizowana przy użyciu symulacji CFD (Computational Fluid Dynamics). Model CFD dostarcza informacji o wpływie różnych rozwiązań na temperaturę powietrza wewnątrz, wilgotność, prędkość, stężenie CO2 oraz na fotosyntezę roślin. Rozważone zostaną dwie najbardziej reprezentatywne uprawy szklarniowe w Almerii, pomidor i ogórek. W ten sam sposób, dwa typy szklarni będą modelowane za pomocą CFD, szklarnie z dachem dwuspadowym typu Almeria i szklarnie z dachem zakrzywionym wieloprzęsłowym.

Analiza ekonomiczna kosztów produkcji związanych z zastosowaniem różnych rozwiązań zostanie przeprowadzona w oparciu o dane techniczno-ekonomiczne zebrane w ramach badania poprzez bezpośrednie wywiady z rolnikami w Almerii. Analiza ta uwzględnia wszystkie koszty produkcji pomidorów i ogórków (nakłady potrzebne do uprawy, robocizna i inwestycje) oraz dochody rolników (produkcja i cena sprzedaży).